PESTLE ဆိုတာ……?

PESTLE ဆိုတာဟာလုပ္ငန္းတစ္ခုအတြက္ အလုပ္လုပ္ရန္သင့္မသင့္ ေလ့လာစမ္းစစ္တဲ့နည္းဗ်ဴဟာတစ္ခုပါ။ မိမိလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မည့္ႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊လူမႈေရး၊နည္းပညာ၊

တရား၀င္ျခင္း၊သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုစမ္းစစ္ကာမိမိလုပ္ငန္းအားၾကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း၊

တိုးျခဲျခင္း၊နည္းဗ်ဴဟာေျပာင္းလဲျခင္းတို့ကိုၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္သည့္

အလြန္အသံုး၀င္ေသာစမ္းစစ္နည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

PESTLE တြင္

 • P = Political
 • E = Economic
 • S = Social
 • T = Technology
 • L = Legal
 • E = Environment

ဥပမာစမ္းစစ္မႈ

ႏိုင္ငံေရး ( Political )

 1. အစိုးရသစ္လက္ထပ္တြင္ဥပေဒျပင္ဆင္မႈမ်ားရွိေနျခင္း
 2. အခြန္မ်ားပိုမိုစညိးက်ပ္လာျခင္း
 3. အဂတိလိုက္စားမႈကိုတိုက္ဖ်က္ေနျခင္း

စီးပြားေရး ( Economic )

 1. ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ
 2. အစိုးရမွအေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္ေအာင္ၾကိဳးပမ္းေနျခင္း
 3. အေျခခံလစာမ်ားတိုးျမင့္သတ္မွတ္လာျခင္း

လူေနမႈ ( Social )

 1. လူေနမႈပံုစံမ်ားေျပာင္းလဲလာျခင္း
 2. အေနာက္တိုင္းယဥ္ေက်းမႈလႊမ္းမိုးလာျခင္း
 3. ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိလာျခင္း

နည္းပညာ ( Technology )

 1. ၂၀၁၇စစ္တမ္းအရျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူဦးေရ၁၅သန္းခန္ ့အင္တာနက္အသံုးျပဳေနျခင္း
 2. လူဦးေရ၏ ၉၅% ခန့္ မိုဘိုင္း ဆင္းကဒ္အသံုးျပဳေနျခင္း
 3. အစိုးရ၏ e-government အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနျခင္း

တရား၀င္ျခင္း ( Legal )

ယခုအေၾကာင္းအရာသည္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားလိုက္ကြဲျပားႏိုင္သည္။ ဥပမာေပးရမည္ဆိုလ်ွင္

 1. ဂ်ပန္ကားမ်ားတရား၀င္တင္သြင္းခြင့္ပိတ္ပင္ျခင္း

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ( Environment )

 1. သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ
 2. မိုးေခါင္ျခင္း
 3. ေရၾကီးျခင္း

အထက္ပါဥပမာအတိုင္းမိမိ၏လုပ္ငန္း၏PETLE ကိုေလ့လာဆန္းစစ္ႏိုင္သည္။

 

ယခုေဆာင္းပါးသည္ BYAMASO Articles ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါးျဖစ္သည္။ အခေၾကးေငြရလိုမႈျဖင့္ကူးယူျခင္း၊ တဆင့္ေရာင္းျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္စာမ်က္ႏွာ၊ Websiteႏွင့္ Social Mediaတို ့တြင္ျဖန္ ့ေ၀ျခင္းမ်ားေတြ ့ရွိပါက Myanmar Copyright Act ျဖင့္အေရးယူမိျဖစ္ပါသည္။

ပညာေရးရည္ရြယ္ခ်က္ ေက်ာင္းစာသင္ၾကားျခင္း၊ Assignment Paper တို့တြင္ အသံုးျပဳလိုပါက admin@byamaso.com သို ့ေမးလ္ပို ့ကာ Citation ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။

mm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *